XVG (Verge)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XVG

 • Rank: 31

 • Giá USD: 0.0492064

 • Giá BTC: 0.00000600

 • Biến động 1h: -1.54%

 • Biến động 24h: -8.13%

 • Biến động 7 ngày: -14.24%

 • Volume USD 24h: 21208000.0

 • Marketcap: 737991142.0

 • Available supply: 14997869020.0

 • Total supply: 14997869020.0

 • Max supply: 16555000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XVGBTC 0.000007 0.000007 0.000007 0.000007 0.000007 639.908510
XVGUSDT 0.057000 0.061308 0.057999 0.057565 0.057900 661214.119606
© 2018 Coin Price