XRP (XRP)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XRP

 • Rank: 3

 • Giá USD: 0.46421

 • Giá BTC: 0.0000702307

 • Biến động 1h: 1.15%

 • Biến động 24h: 4.35%

 • Biến động 7 ngày: -2.87%

 • Volume USD 24h: 209761000.0

 • Marketcap: 18226019462.0

 • Available supply: 39262444717.0

 • Total supply: 99991916481.0

 • Max supply: 100000000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XRPBTC 0.000071 0.000072 0.000071 0.000071 0.000072 107.389451
XRPUSDT 0.473601 0.490000 0.480000 0.478900 0.478900 500052.952466
© 2018 Coin Price