XEM (NEM)

COINMARKETCAP

  • Symbol: XEM

  • Rank: 16

  • Giá USD: 0.170647

  • Giá BTC: 0.0000258581

  • Biến động 1h: 0.19%

  • Biến động 24h: 5.09%

  • Biến động 7 ngày: -6.54%

  • Volume USD 24h: 16473200.0

  • Marketcap: 1535823000.0

  • Available supply: 8999999999.0

  • Total supply: 8999999999.0

  • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XEMBTC 0.000027 0.000028 0.000027 0.000027 0.000027 40.644549
© 2018 Coin Price