XEM (NEM)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XEM

 • Rank: 14

 • Giá USD: 0.295259

 • Giá BTC: 0.00003599

 • Biến động 1h: -0.22%

 • Biến động 24h: -4.67%

 • Biến động 7 ngày: -14.24%

 • Volume USD 24h: 12009100.0

 • Marketcap: 2657331000.0

 • Available supply: 8999999999.0

 • Total supply: 8999999999.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XEMBTC 0.000040 0.000044 0.000041 0.000041 0.000041 194.279308
© 2018 Coin Price