XEM (NEM)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XEM

 • Rank: 18

 • Giá USD: 0.0957624351

 • Giá BTC: 0.000014348

 • Biến động 1h: 1.1%

 • Biến động 24h: 0.18%

 • Biến động 7 ngày: 5.2%

 • Volume USD 24h: 14153078.6723475

 • Marketcap: 861861916.0

 • Available supply: 8999999999.0

 • Total supply: 8999999999.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XEMBTC 0.000014 0.000014 0.000014 0.000014 0.000014 28.304439
© 2018 Coin Price