XEM (NEM)

COINMARKETCAP

 • Symbol: XEM

 • Rank: 15

 • Giá USD: 0.0931582635

 • Giá BTC: 0.0000165951

 • Biến động 1h: -0.34%

 • Biến động 24h: -0.34%

 • Biến động 7 ngày: -0.58%

 • Volume USD 24h: 7986960.56281615

 • Marketcap: 838424371.0

 • Available supply: 8999999999.0

 • Total supply: 8999999999.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
XEMBTC 0.000014 0.000015 0.000015 0.000015 0.000015 20.549114
© 2018 Coin Price