WTC (Waltonchain)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WTC

 • Rank: 46

 • Giá USD: 6.96051

 • Giá BTC: 0.0010544949

 • Biến động 1h: -0.15%

 • Biến động 24h: 7.87%

 • Biến động 7 ngày: -9.02%

 • Volume USD 24h: 13570500.0

 • Marketcap: 279423405.0

 • Available supply: 40144099.0

 • Total supply: 70000000.0

 • Max supply: 100000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price