WTC (Waltonchain)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WTC

 • Rank: 54

 • Giá USD: 3.0007956953

 • Giá BTC: 0.0004493508

 • Biến động 1h: 0.32%

 • Biến động 24h: -1.82%

 • Biến động 7 ngày: -5.77%

 • Volume USD 24h: 8876566.27734077

 • Marketcap: 120464241.0

 • Available supply: 40144099.0

 • Total supply: 70000000.0

 • Max supply: 100000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price