WTC (Waltonchain)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WTC

 • Rank: 66

 • Giá USD: 2.0780669857

 • Giá BTC: 0.0003710122

 • Biến động 1h: -0.39%

 • Biến động 24h: -0.34%

 • Biến động 7 ngày: -31.7%

 • Volume USD 24h: 11261432.6722819

 • Marketcap: 83837762.0

 • Available supply: 40344109.0

 • Total supply: 70000000.0

 • Max supply: 100000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price