WTC (Waltonchain)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WTC

 • Rank: 39

 • Giá USD: 27.0905

 • Giá BTC: 0.0024144

 • Biến động 1h: 2.01%

 • Biến động 24h: -0.36%

 • Biến động 7 ngày: 27.59%

 • Volume USD 24h: 10575900.0

 • Marketcap: 674504091.0

 • Available supply: 24898178.0

 • Total supply: 70000000.0

 • Max supply: 100000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price