WAVES (Waves)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WAVES

 • Rank: 46

 • Giá USD: 1.5057457978

 • Giá BTC: 0.0002684257

 • Biến động 1h: -0.11%

 • Biến động 24h: 1.19%

 • Biến động 7 ngày: -14.3%

 • Volume USD 24h: 5099668.2955296

 • Marketcap: 150574580.0

 • Available supply: 100000000.0

 • Total supply: 100000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
WAVESBTC 0.000271 0.000278 0.000275 0.000273 0.000273 4.684352
© 2018 Coin Price