WAVES (Waves)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WAVES

 • Rank: 42

 • Giá USD: 5.45612

 • Giá BTC: 0.0006652

 • Biến động 1h: 0.9%

 • Biến động 24h: -6.51%

 • Biến động 7 ngày: -13.72%

 • Volume USD 24h: 32055300.0

 • Marketcap: 545612000.0

 • Available supply: 100000000.0

 • Total supply: 100000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
WAVESBTC 0.000740 0.000780 0.000759 0.000754 0.000754 222.587024
© 2018 Coin Price