WAVES (Waves)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WAVES

 • Rank: 44

 • Giá USD: 2.89465

 • Giá BTC: 0.0004387163

 • Biến động 1h: 0.96%

 • Biến động 24h: 4.75%

 • Biến động 7 ngày: -3.97%

 • Volume USD 24h: 11841900.0

 • Marketcap: 289465000.0

 • Available supply: 100000000.0

 • Total supply: 100000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
WAVESBTC 0.000445 0.000456 0.000454 0.000450 0.000454 24.529743
© 2018 Coin Price