WAN (Wanchain)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WAN

 • Rank: 74

 • Giá USD: 0.7618951987

 • Giá BTC: 0.0001156427

 • Biến động 1h: -0.28%

 • Biến động 24h: 24.29%

 • Biến động 7 ngày: -27.16%

 • Volume USD 24h: 3175703.43759163

 • Marketcap: 80877074.0

 • Available supply: 106152493.0

 • Total supply: 210000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price