WAN (Wanchain)

COINMARKETCAP

 • Symbol: WAN

 • Rank: 60

 • Giá USD: 0.9821875979

 • Giá BTC: 0.0001507446

 • Biến động 1h: 0.63%

 • Biến động 24h: -0.94%

 • Biến động 7 ngày: -2.28%

 • Volume USD 24h: 2286262.05940804

 • Marketcap: 104261662.0

 • Available supply: 106152493.0

 • Total supply: 210000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price