TRX (TRON)

COINMARKETCAP

 • Symbol: TRX

 • Rank: 9

 • Giá USD: 0.0793961

 • Giá BTC: 0.00000964

 • Biến động 1h: 0.22%

 • Biến động 24h: -1.13%

 • Biến động 7 ngày: 14.42%

 • Volume USD 24h: 475646000.0

 • Marketcap: 5220143647.0

 • Available supply: 65748111645.0

 • Total supply: 100000000000

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
TRXBTC 0.000008 0.000008 0.000008 0.000008 0.000008 501.048912
TRXUSDT 0.068000 0.073746 0.068919 0.068338 0.068338 1196878.527739
© 2018 Coin Price