TRX (TRON)

COINMARKETCAP

 • Symbol: TRX

 • Rank: 13

 • Giá USD: 0.0226180396

 • Giá BTC: 0.000003386

 • Biến động 1h: -0.27%

 • Biến động 24h: 1.27%

 • Biến động 7 ngày: 12.45%

 • Volume USD 24h: 242804291.39798

 • Marketcap: 1487093395.0

 • Available supply: 65748111645.0

 • Total supply: 99000000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
TRXBTC 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 56.397795
TRXUSDT 0.019058 0.020540 0.019931 0.019847 0.019847 268891.667606
© 2018 Coin Price