TRX (TRON)

COINMARKETCAP

 • Symbol: TRX

 • Rank: 11

 • Giá USD: 0.0189762236

 • Giá BTC: 0.000003393

 • Biến động 1h: -0.56%

 • Biến động 24h: 1.5%

 • Biến động 7 ngày: -17.14%

 • Volume USD 24h: 59722917.1806755

 • Marketcap: 1247650870.0

 • Available supply: 65748111645.0

 • Total supply: 99000000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
TRXBTC 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 31.120920
TRXUSDT 0.022870 0.023403 0.023063 0.022912 0.022912 134749.789469
© 2018 Coin Price