TRX (TRON)

COINMARKETCAP

 • Symbol: TRX

 • Rank: 11

 • Giá USD: 0.0362234

 • Giá BTC: 0.0000054877

 • Biến động 1h: -0.5%

 • Biến động 24h: 4.94%

 • Biến động 7 ngày: -1.02%

 • Volume USD 24h: 197356000.0

 • Marketcap: 2381620147.0

 • Available supply: 65748111645.0

 • Total supply: 99000000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
TRXBTC 0.000005 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 75.040360
TRXUSDT 0.036800 0.038191 0.037288 0.037017 0.037369 119687.674833
© 2018 Coin Price