STEEM (Steem)

COINMARKETCAP

 • Symbol: STEEM

 • Rank: 36

 • Giá USD: 0.9070023559

 • Giá BTC: 0.0001415188

 • Biến động 1h: 0.3%

 • Biến động 24h: -3.35%

 • Biến động 7 ngày: -6.15%

 • Volume USD 24h: 2356859.8380554

 • Marketcap: 248907845.0

 • Available supply: 274429105.0

 • Total supply: 291403199.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
STEEMBTC 0.000150 0.000158 0.000153 0.000151 0.000153 11.803377
© 2018 Coin Price