STEEM (Steem)

COINMARKETCAP

 • Symbol: STEEM

 • Rank: 30

 • Giá USD: 3.06366

 • Giá BTC: 0.00037204

 • Biến động 1h: -0.24%

 • Biến động 24h: 2.66%

 • Biến động 7 ngày: 0.92%

 • Volume USD 24h: 11874900.0

 • Marketcap: 785416713.0

 • Available supply: 256365495.0

 • Total supply: 273339589.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
STEEMBTC 0.000350 0.000374 0.000356 0.000356 0.000356 129.319918
© 2018 Coin Price