STEEM (Steem)

COINMARKETCAP

 • Symbol: STEEM

 • Rank: 40

 • Giá USD: 0.8114927455

 • Giá BTC: 0.0001249906

 • Biến động 1h: 0.03%

 • Biến động 24h: -0.52%

 • Biến động 7 ngày: -2.78%

 • Volume USD 24h: 632134.735501543

 • Marketcap: 227947123.0

 • Available supply: 280898535.0

 • Total supply: 297872629.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
STEEMBTC 0.000121 0.000127 0.000126 0.000125 0.000126 17.943907
© 2018 Coin Price