QTUM (Qtum)

COINMARKETCAP

 • Symbol: QTUM

 • Rank: 27

 • Giá USD: 4.2481885324

 • Giá BTC: 0.0006515664

 • Biến động 1h: -0.07%

 • Biến động 24h: 0.37%

 • Biến động 7 ngày: 15.97%

 • Volume USD 24h: 99680231.2462936

 • Marketcap: 378020095.0

 • Available supply: 88983832.0

 • Total supply: 100983832.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
QTUMBTC 0.000537 0.000557 0.000553 0.000551 0.000552 11.845675
© 2018 Coin Price