QTUM (Qtum)

COINMARKETCAP

 • Symbol: QTUM

 • Rank: 24

 • Giá USD: 4.528540079

 • Giá BTC: 0.0007065844

 • Biến động 1h: 0.7%

 • Biến động 24h: -3.93%

 • Biến động 7 ngày: -4.95%

 • Volume USD 24h: 142148181.82216

 • Marketcap: 402254329.0

 • Available supply: 88826492.0

 • Total supply: 100826492.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
QTUMBTC 0.000730 0.000808 0.000753 0.000747 0.000752 57.973021
© 2018 Coin Price