PPT (Populous)

COINMARKETCAP

 • Symbol: PPT

 • Rank: 44

 • Giá USD: 5.3208735816

 • Giá BTC: 0.0008302116

 • Biến động 1h: 1.22%

 • Biến động 24h: -2.12%

 • Biến động 7 ngày: 29.06%

 • Volume USD 24h: 5770771.26208227

 • Marketcap: 196893749.0

 • Available supply: 37004027.0

 • Total supply: 53252246.0

 • Max supply: 53252246.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price