PPT (Populous)

COINMARKETCAP

 • Symbol: PPT

 • Rank: 38

 • Giá USD: 15.7434

 • Giá BTC: 0.00191183

 • Biến động 1h: 0.61%

 • Biến động 24h: -4.67%

 • Biến động 7 ngày: -8.13%

 • Volume USD 24h: 27731000.0

 • Marketcap: 582569197.0

 • Available supply: 37004027.0

 • Total supply: 53252246.0

 • Max supply: 53252246.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price