ONT (Ontology)

COINMARKETCAP

 • Symbol: ONT

 • Rank: 23

 • Giá USD: 1.3411083395

 • Giá BTC: 0.0002389035

 • Biến động 1h: -0.12%

 • Biến động 24h: 1.0%

 • Biến động 7 ngày: -17.83%

 • Volume USD 24h: 22033264.0257542

 • Marketcap: 390417936.0

 • Available supply: 291115881.0

 • Total supply: 1000000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price