MIOTA (IOTA)

COINMARKETCAP

 • Symbol: MIOTA

 • Rank: 12

 • Giá USD: 0.6002362295

 • Giá BTC: 0.0000899783

 • Biến động 1h: 1.36%

 • Biến động 24h: 3.34%

 • Biến động 7 ngày: 3.39%

 • Volume USD 24h: 39037310.1819874

 • Marketcap: 1668374777.0

 • Available supply: 2779530283.0

 • Total supply: 2779530283.0

 • Max supply: 2779530283.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price