LTC (Litecoin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: LTC

 • Rank: 7

 • Giá USD: 42.0579588178

 • Giá BTC: 0.0075072325

 • Biến động 1h: -0.45%

 • Biến động 24h: -0.25%

 • Biến động 7 ngày: -17.82%

 • Volume USD 24h: 350757198.536084

 • Marketcap: 2490566678.0

 • Available supply: 59217488.0

 • Total supply: 59217488.0

 • Max supply: 84000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
LTCBTC 0.007861 0.008185 0.007910 0.007901 0.007915 38.490214
LTCUSDT 50.100000 53.099999 50.514270 50.100000 50.100000 39821.273345
© 2018 Coin Price