LTC (Litecoin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: LTC

 • Rank: 7

 • Giá USD: 59.8311065407

 • Giá BTC: 0.0089644804

 • Biến động 1h: 0.95%

 • Biến động 24h: 3.5%

 • Biến động 7 ngày: 3.74%

 • Volume USD 24h: 357039949.840658

 • Marketcap: 3494451113.0

 • Available supply: 58405256.0

 • Total supply: 58405256.0

 • Max supply: 84000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
LTCBTC 0.008203 0.009000 0.008745 0.008730 0.008730 104.628643
LTCUSDT 53.000000 58.800000 56.871819 56.580121 56.782121 408554.478701
© 2018 Coin Price