LTC (Litecoin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: LTC

 • Rank: 6

 • Giá USD: 136.638

 • Giá BTC: 0.0163979

 • Biến động 1h: 0.14%

 • Biến động 24h: -0.17%

 • Biến động 7 ngày: -4.04%

 • Volume USD 24h: 315394000.0

 • Marketcap: 7735854329.0

 • Available supply: 56615688.0

 • Total supply: 56615688.0

 • Max supply: 84000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
LTCBTC 0.016031 0.016869 0.016506 0.016481 0.016481 174.199715
LTCUSDT 131.676902 144.822072 140.183000 139.379990 140.240000 846685.943649
© 2018 Coin Price