LTC (Litecoin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: LTC

 • Rank: 6

 • Giá USD: 82.2309

 • Giá BTC: 0.0124494563

 • Biến động 1h: 0.22%

 • Biến động 24h: 5.73%

 • Biến động 7 ngày: -0.03%

 • Volume USD 24h: 320404000.0

 • Marketcap: 4722459563.0

 • Available supply: 57429258.0

 • Total supply: 57429258.0

 • Max supply: 84000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
LTCBTC 0.012060 0.012584 0.012258 0.012256 0.012174 152.378756
LTCUSDT 81.300000 85.226000 82.190000 81.990000 82.170000 301589.502261
© 2018 Coin Price