ETH (Ethereum)

COINMARKETCAP

 • Symbol: ETH

 • Rank: 2

 • Giá USD: 709.823

 • Giá BTC: 0.0851858

 • Biến động 1h: -0.16%

 • Biến động 24h: 0.08%

 • Biến động 7 ngày: -0.22%

 • Volume USD 24h: 1954320000.0

 • Marketcap: 70665984460.0

 • Available supply: 99554374.0

 • Total supply: 99554374.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
ETHBTC 0.077421 0.081050 0.080920 0.080915 0.080915 496.056899
ETHUSDT 636.869000 690.000000 683.735571 681.599147 683.834575 3546260.581415
© 2018 Coin Price