ETH (Ethereum)

COINMARKETCAP

 • Symbol: ETH

 • Rank: 2

 • Giá USD: 247.30452631

 • Giá BTC: 0.0366803839

 • Biến động 1h: 5.48%

 • Biến động 24h: 17.51%

 • Biến động 7 ngày: 15.96%

 • Volume USD 24h: 2940173418.51028

 • Marketcap: 25250143285.0

 • Available supply: 102101420.0

 • Total supply: 102101420.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
ETHBTC 0.031240 0.034024 0.032146 0.032111 0.032146 620.491856
ETHUSDT 201.134470 224.000000 208.966402 207.873666 209.469154 5020558.935065
© 2018 Coin Price