ETH (Ethereum)

COINMARKETCAP

 • Symbol: ETH

 • Rank: 3

 • Giá USD: 173.895947992

 • Giá BTC: 0.0312001865

 • Biến động 1h: -1.78%

 • Biến động 24h: -0.39%

 • Biến động 7 ngày: -17.64%

 • Volume USD 24h: 1816258850.79963

 • Marketcap: 17961015710.0

 • Available supply: 103285993.0

 • Total supply: 103285993.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
ETHBTC 0.032940 0.033310 0.033019 0.032998 0.032998 128.115641
ETHUSDT 209.418799 215.935094 210.372000 210.000000 210.000000 183980.798681
© 2018 Coin Price