ETH (Ethereum)

COINMARKETCAP

 • Symbol: ETH

 • Rank: 2

 • Giá USD: 471.691

 • Giá BTC: 0.0714784053

 • Biến động 1h: 0.65%

 • Biến động 24h: 5.55%

 • Biến động 7 ngày: -2.77%

 • Volume USD 24h: 2238130000.0

 • Marketcap: 47510912946.0

 • Available supply: 100724654.0

 • Total supply: 100724654.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
ETHBTC 0.071461 0.072897 0.071970 0.071655 0.071971 419.004239
ETHUSDT 480.174307 493.940000 482.080000 480.963194 482.080000 1141111.205765
© 2018 Coin Price