DGB (DigiByte)

COINMARKETCAP

 • Symbol: DGB

 • Rank: 34

 • Giá USD: 0.0256703343

 • Giá BTC: 0.000003804

 • Biến động 1h: -1.77%

 • Biến động 24h: 2.43%

 • Biến động 7 ngày: 2.81%

 • Volume USD 24h: 6440755.56374392

 • Marketcap: 277900271.0

 • Available supply: 10825736325.0

 • Total supply: 10825736325.0

 • Max supply: 21000000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
DGBBTC 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 140.424659
DGBUSDT 0.023009 0.026400 0.024873 0.023590 0.023586 47161.632626
© 2018 Coin Price