DGB (DigiByte)

COINMARKETCAP

 • Symbol: DGB

 • Rank: 38

 • Giá USD: 0.0167232059

 • Giá BTC: 0.0000029873

 • Biến động 1h: -1.97%

 • Biến động 24h: 1.22%

 • Biến động 7 ngày: -16.28%

 • Volume USD 24h: 1290675.39865643

 • Marketcap: 185101397.0

 • Available supply: 11068535413.0

 • Total supply: 11068535413.0

 • Max supply: 21000000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
DGBBTC 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 45.719891
DGBUSDT 0.020153 0.021025 0.020381 0.020153 0.020467 5889.825811
© 2018 Coin Price