DGB (DigiByte)

COINMARKETCAP

 • Symbol: DGB

 • Rank: 31

 • Giá USD: 0.0472423

 • Giá BTC: 0.0000061171

 • Biến động 1h: -1.86%

 • Biến động 24h: 3.14%

 • Biến động 7 ngày: 19.22%

 • Volume USD 24h: 8274990.0

 • Marketcap: 499022325.0

 • Available supply: 10563040424.0

 • Total supply: 10563040424.0

 • Max supply: 21000000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
DGBBTC 0.000005 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 531.187755
© 2018 Coin Price