BTM (Bytom)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BTM

 • Rank: 42

 • Giá USD: 0.1808321282

 • Giá BTC: 0.0000270841

 • Biến động 1h: -0.61%

 • Biến động 24h: 0.16%

 • Biến động 7 ngày: 4.48%

 • Volume USD 24h: 51950415.4708805

 • Marketcap: 181284077.0

 • Available supply: 1002499275.0

 • Total supply: 1407000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price