BTM (Bytom)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BTM

 • Rank: 44

 • Giá USD: 0.1572587768

 • Giá BTC: 0.0000281248

 • Biến động 1h: -0.26%

 • Biến động 24h: 2.86%

 • Biến động 7 ngày: -15.52%

 • Volume USD 24h: 3914799.8527683

 • Marketcap: 157651810.0

 • Available supply: 1002499275.0

 • Total supply: 1407000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price