BTM (Bytom)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BTM

 • Rank: 41

 • Giá USD: 0.325486

 • Giá BTC: 0.0000493611

 • Biến động 1h: 0.6%

 • Biến động 24h: 6.95%

 • Biến động 7 ngày: -11.85%

 • Volume USD 24h: 65616900.0

 • Marketcap: 326299479.0

 • Available supply: 1002499275.0

 • Total supply: 1407000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price