BTG (Bitcoin Gold)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BTG

 • Rank: 23

 • Giá USD: 22.2942413035

 • Giá BTC: 0.0033355985

 • Biến động 1h: 0.76%

 • Biến động 24h: 1.34%

 • Biến động 7 ngày: 9.68%

 • Volume USD 24h: 7546257.65727936

 • Marketcap: 384532993.0

 • Available supply: 17248086.0

 • Total supply: 17348086.0

 • Max supply: 21000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price