BTG (Bitcoin Gold)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BTG

 • Rank: 20

 • Giá USD: 27.3619572375

 • Giá BTC: 0.0048935258

 • Biến động 1h: 0.19%

 • Biến động 24h: 3.3%

 • Biến động 7 ngày: -8.91%

 • Volume USD 24h: 5099459.38215884

 • Marketcap: 474712476.0

 • Available supply: 17349361.0

 • Total supply: 17449361.0

 • Max supply: 21000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price