BNB (Binance Coin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BNB

 • Rank: 17

 • Giá USD: 9.9572501544

 • Giá BTC: 0.0015536216

 • Biến động 1h: 0.97%

 • Biến động 24h: -3.48%

 • Biến động 7 ngày: -15.01%

 • Volume USD 24h: 18127359.9194449

 • Marketcap: 951042085.0

 • Available supply: 95512523.0

 • Total supply: 192443301.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price