BNB (Binance Coin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BNB

 • Rank: 14

 • Giá USD: 9.8138870427

 • Giá BTC: 0.0015052403

 • Biến động 1h: 0.37%

 • Biến động 24h: 0.17%

 • Biến động 7 ngày: -1.37%

 • Volume USD 24h: 27032354.0761954

 • Marketcap: 1283649703.0

 • Available supply: 130799315.0

 • Total supply: 190799315.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price