BNB (Binance Coin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BNB

 • Rank: 18

 • Giá USD: 14.3144

 • Giá BTC: 0.00174518

 • Biến động 1h: -1.13%

 • Biến động 24h: -0.64%

 • Biến động 7 ngày: 12.65%

 • Volume USD 24h: 98340800.0

 • Marketcap: 1632432643.0

 • Available supply: 114041290.0

 • Total supply: 194972068.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price