BCN (Bytecoin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BCN

 • Rank: 19

 • Giá USD: 0.00829622

 • Giá BTC: 0.00000101

 • Biến động 1h: -0.58%

 • Biến động 24h: -7.35%

 • Biến động 7 ngày: -22.09%

 • Volume USD 24h: 21516200.0

 • Marketcap: 1525595888.0

 • Available supply: 183890481254

 • Total supply: 183890481254

 • Max supply: 184470000000

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price