BCN (Bytecoin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BCN

 • Rank: 38

 • Giá USD: 0.0013289956

 • Giá BTC: 0.0000002047

 • Biến động 1h: 1.58%

 • Biến động 24h: -1.79%

 • Biến động 7 ngày: -9.64%

 • Volume USD 24h: 886382.963332874

 • Marketcap: 244624001.0

 • Available supply: 184066828814.0

 • Total supply: 184066828814.0

 • Max supply: 184470000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price