BCN (Bytecoin)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BCN

 • Rank: 27

 • Giá USD: 0.0016984143

 • Giá BTC: 0.0000002578

 • Biến động 1h: 1.23%

 • Biến động 24h: 12.34%

 • Biến động 7 ngày: -18.85%

 • Volume USD 24h: 1775522.31989883

 • Marketcap: 312322226.0

 • Available supply: 183890481254.0

 • Total supply: 183890481254.0

 • Max supply: 184470000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price