BCH (Bitcoin Cash)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BCH

 • Rank: 4

 • Giá USD: 475.862186052

 • Giá BTC: 0.0712980529

 • Biến động 1h: 0.57%

 • Biến động 24h: -1.15%

 • Biến động 7 ngày: 4.9%

 • Volume USD 24h: 480280112.506487

 • Marketcap: 8262169102.0

 • Available supply: 17362525.0

 • Total supply: 17362525.0

 • Max supply: 21000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
BCHBTC 0.068472 0.071498 0.069175 0.068853 0.068853 75.665090
BCHUSDT 443.400000 468.263203 446.700000 445.216205 446.700000 740135.515773
© 2018 Coin Price