BCH (Bitcoin Cash)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BCH

 • Rank: 4

 • Giá USD: 1167.48

 • Giá BTC: 0.142069

 • Biến động 1h: -0.92%

 • Biến động 24h: -5.23%

 • Biến động 7 ngày: -14.73%

 • Volume USD 24h: 605084000.0

 • Marketcap: 20012927567.0

 • Available supply: 17141988.0

 • Total supply: 17141988.0

 • Max supply: 21000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
© 2018 Coin Price