BCH (Bitcoin Cash)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BCH

 • Rank: 4

 • Giá USD: 395.627820659

 • Giá BTC: 0.0704766793

 • Biến động 1h: 0.33%

 • Biến động 24h: 2.54%

 • Biến động 7 ngày: -27.57%

 • Volume USD 24h: 335443019.745853

 • Marketcap: 6909328331.0

 • Available supply: 17464213.0

 • Total supply: 17464213.0

 • Max supply: 21000000.0

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
BCHBTC 0.083000 0.089640 0.085310 0.084706 0.085318 470.742986
BCHUSDT 533.100000 575.500000 550.563694 549.000000 547.000019 719405.218860
© 2018 Coin Price