BAT (Basic Attention Token)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BAT

 • Rank: 44

 • Giá USD: 0.1706384961

 • Giá BTC: 0.0000253118

 • Biến động 1h: 1.61%

 • Biến động 24h: 4.35%

 • Biến động 7 ngày: 9.53%

 • Volume USD 24h: 6137389.25014017

 • Marketcap: 170638496.0

 • Available supply: 1000000000.0

 • Total supply: 1500000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
BATBTC 0.000023 0.000026 0.000023 0.000023 0.000023 20.864331
© 2018 Coin Price