BAT (Basic Attention Token)

COINMARKETCAP

 • Symbol: BAT

 • Rank: 40

 • Giá USD: 0.352575

 • Giá BTC: 0.0000456524

 • Biến động 1h: -2.11%

 • Biến động 24h: 2.99%

 • Biến động 7 ngày: 0.83%

 • Volume USD 24h: 87866300.0

 • Marketcap: 352575000.0

 • Available supply: 1000000000.0

 • Total supply: 1500000000.0

 • Max supply:

BITTREX

Cặp Thấp Cao Bán Mua Giá cuối Lượng giao dịch
BATBTC 0.000049 0.000054 0.000053 0.000053 0.000053 102.177479
© 2018 Coin Price